top of page

Privacy policy

Wij hechten bij De Caluwé Bouw veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

 

In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor de firma De Caluwé Bouw bvba met maatschappelijke zetel te Parochielindestraat 4, 9770 Kruisem en met ondernemingsnummer BE 0829.435.221Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Caluwé Bouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS OP ONZE WEBSITE?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:      

 • het reageren op ingevulde contactformulieren

 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking

 

HOE VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen

 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via stijn.de.caluwe@telenet.be

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer en e-mail adres

 

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

 • De Caluwé Bouw bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

BEVELILIGING VAN DE GEGEVENS

 • wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

   

  • alle personen die namens De Caluwé Bouw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 • De Caluwé Bouw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde

JOUW RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Vragen hierover kan je mailen naar stijn.de.caluwe@telenet.be.

 

KLACHTEN?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

De Caluwé Bouw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

bottom of page